• យើងរចនាវិបសាយមានលក្ខណៈបត់បែន​តាមឧបករណ៍ កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទដៃ។